کمیته های کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

سمیه محمدی
دبیر اجرایی


دانشگاه صنعتی شریف

اعضای هیئت رئیسه

اعضای کمیته علمی

مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مسعودی شرکت البرز تدبیرکاران
علی‌اکبر وکیلی بخش صنعت
حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی صنیعی منفرد دانشگاه الزهرا
عباس روحانی دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی رضوانی دانشگاه علم و صنعت
هوشنگ رستمیان بخش صنعت
مسعود آسايش پژوهشگاه نيرو
عبدالرضا اوحدی دانشگاه صنعتی امیركبیر
حسام الدین ارغند
محسن اصغری دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی همایون صادقی دانشگاه تبریز
عبدالصمد محمدی شرکت توان کاونت
سمیه محمدی دانشگاه صنعتی شریف