کمیته های کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

عباس روحانی
دبیر اجرایی


دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیئت رئیسه

اعضای کمیته علمی

همایون صادقی دانشگاه تبریز
مهدی بهزاد دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا مسعودی شرکت البرز تدبیرکاران
علی‌اکبر وکیلی بخش صنعت
نورالدین ولی الهی فولاد خوزستان
حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی صنیعی منفرد دانشگاه الزهرا
عباس روحانی دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی رضوانی دانشگاه علم و صنعت
هوشنگ رستمیان بخش صنعت
عبدالرضا اوحدی دانشگاه صنعتی امیركبیر
مسعود آسايش پژوهشگاه نيرو
اصغری دانشگاه صنعتی شریف
یعقوب برومند پتروشیمی جم