تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 تاریخ آغاز ثبت نام 99/11/01
2 تاریخ ارسال مقالات 00/04/26
3 اعلام پذیرش اصل مقاله 00/05/13
4 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 00/05/23
5 تاریخ برگزاری کنفرانس 00/06/01
تا
00/06/02