تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 تاریخ پایان ارسال مقالات 02/06/01
تا
02/10/01
2 آغاز و پایان ثبت نام 02/06/01
تا
02/12/01