تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 اعلام پذیرش اصل مقاله 98/11/08
2 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس برای مقاله داران 98/11/28
3 تاریخ برگزاری کنفرانس 98/12/06
تا
98/12/07