تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 تاریخ آغاز ثبت نام 99/11/01
2 اعلام پذیرش اصل مقاله 00/02/18
3 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 00/03/01
4 تاریخ برگزاری کنفرانس 00/03/04
تا
00/03/05