تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 آغاز و پایان ثبت نام 03/06/01
تا
03/12/05
2 آخرین مهلت ارسال مقالات 03/09/29
3 اعلام نتایج اولیه داوری مقالات کنفرانس 03/11/13