تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 تمدید فرصت ارسال مقالات 98/10/01
تا
98/10/27
2 تمدید مهلت ارسال مقاله (بعد از این تاریخ امکان ارسال مقاله وجود نخواهد داشت) 98/10/27
3 اعلام پذیرش اصل مقاله 98/11/08
4 تاریخ برگزاری کنفرانس 98/12/06
تا
98/12/07