تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 مهلت ارسال مقالات 01/06/01
تا
01/10/22
2 تاریخ آغاز ثبت نام 01/06/01
تا
01/11/29
3 اعلام نتایج اولیه داوری مقالات کنفرانس 01/11/17