تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 اعلام پذیرش اصل مقاله 98/11/08
2 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس برای مقاله داران 98/11/28
3 تاریخ برگزاری کنفرانس 99/05/28
تا
99/05/29