تاریخ های مهم
# عنوان تاریخ
1 تاریخ آغاز ثبت نام 99/11/01
2 تاریخ ارسال مقالات 00/10/15
3 اعلام پذیرش اصل مقاله 00/11/06
4 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 00/11/25
5 تاریخ برگزاری کنفرانس 00/12/03
تا
00/12/04