ساختار کنفرانس
دکتر علیرضا مسعودی
دبیر علمی

مدیرعامل
شرکت البرز تدبیرکاران

دکتر مهدی بهزاد
ریاست کنفرانس

عضو هئیت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

محل برگزاری

پردیس بین الملل کیش

سخنران کلیدی
خیام نکویی
زواشکیانی
کارگاه آموزشی
# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
مقالات برتر
عنوان میزگرد
هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 4000000 تومان
  • دانشجویی : 2000000 تومان
شرکت های حاضر در نمایشگاه