هزینه ی ثبت نام
  • آزاد : 9500000 تومان
  • دانشجویی : 400000 تومان
لطفا برای ثبت نام در کنفرانس، به بخش ثبت نام مراجعه نمایید.