کارگاه

کاربرد اولتراسونیک در عیب یابی تجهیزات

# نام دوره نام مدرس زمان برگزاری مدت زمان
1 Ultrasound Role in Condition Monitoring at Industry 4.0
امیرحسین فتحی
خشایار حاجی احمد
97/12/06 1:30