اخبار

بدینوسیله اعلام می‌گردد جوایز ارزشمندی از طرف شرکت های محترم صنعت آموز نوین پارسی، البرز تدبیرکاران ، توان کاونت و مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف به مقالات برتر این کنفراس اهدا می گردد.