اخبار

قابل توجه شرکت کنندگان محترم،

نسخه نهایی برنامه زمانبندی کنفرانس به پیوست ضمیمه گردیده است.

باتشکر

دبیرخانه کنفرانس پایش وضعیت


دانلود فایل