اخبار

به منظور تشویق و نیز قدردانی از زحمات محققین و نویسندگان مقالات، جوایز به شرح ذیل توسط حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس به آثار برگزیده اهدا میشود.

1- نحوه انتخاب مقالات برگزیده در هر زمینه بر اساس بالاترین نمره از جمع بند 1-1 و 1-2

1-1- میانگین نمره دو داور در مرحله داوری با ضریب 70%

1-2-میانگین نمره داوران در جلسه ارائه شفاهی با ضریب 30%

2- شرح جوایز:

1-2- شرکت پارسی تک: 6 قطعه نیم سکه به مقالات برگزیده در زمینه آنالیز ارتعاشات و CM

2-2- شرکت البرز تدبیرکاران: دو قطعه نیم سکه و یک قطعه ربع سکه به مقالات منتخب در زمینه آنالیز روغن و CM

3-2- شرکت توان کاونت: یک قطعه سکه به مقالات برگزیده در زمینه آنالیز روغن

4-2- مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف: یک قطعه سکه و سه قطعه ربع سکه به مقالات کاربردی و دانشگاهی CM