اخبار

کلیه شرکت کنندگان حضوری در کنفرانس باید تزریق واکسن را به شرح ذیل انجام داده باشند

کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس ملزم به ارائه کارت واکسیناسیون مرحله اول و دوم میباشند

در صورتیکه بیش از سه ماه از تاریخ واکسن نویت دوم گذشته باشد، ارائه گواهی تزریق واکسن مرحله سوم نیز الزامی است