اخبار

نتایج اولیه داوری مقالات کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی مشخص شده است.

 لطفا از سربرگ مقالات، گزینه ارزیابی مقالات را انتخاب و نتیجه مقاله خود را بررسی نمایید.