اخبار

ضمن تشکر از نویسندگانی که مقاله ارسال نموده اند، با توجه به درخواست تعدادی از نویسندگان آخرین مهلت ارسال مقاله 29 دی ماه می باشد و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.