اخبار

نتایج داوری مقالات کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی طبق جدول پیوست اعلام می شود.

یادآور میگردد چاپ مقالات در کتایچه کنفرانس و ثبت در سامانه ISC نیازمند ثبت نام نویسندگان محترم مقالات در کنفرانس میباشد.

 


دانلود فایل