اخبار

با توجه به عدم امکان برگزاری کنفرانس در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه 98، کمیته راهبری کنفرانس تصمیم به برگزاری کنفرانس در تاریخ 28 و 29 مرداد ماه 99 نموده است.

اطلاعات لازم دراولین فرصت ممکن از طریق سایت، ایمیل و یا پیامک در اختیار شرکت کنندگان قرارد می‌گیرد.

امیدواریم با همکاری شما این کنفرانس در حد مطلوب برگزار گردد.

 با تشکر 

دبیرخانه کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی